Elektroservis

V oblasti elektroservisu zajišťujeme servis a revize elektrických zařízení do a nad 1000 V v prostorách bez a s nebezpečím výbuchu

Dále nabízíme údržbu, opravy a preventivní prohlídky elektrických zařízení do 35 kV

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2)

(vařiče, varné konvice, počítače, tiskárny, ledničky, prodlužovací přívody a další elektrické spotřebiče) 

BOZP a PO - Bezpečnost práce a požární ochrana

V oblasti BOZP a PO nabízíme následující služby:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence v požární ochraně a technické bezpečnosti vyhrazených (určených) technických zařízeních

 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vstupní, periodické; včetně dokumentace) 
 • Školení zaměstnanců v oblasti PO (včetně tématického plánu a časového rozvrhu) 
 • Provádíme školení a zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb.  

Poradenství a konzultace, preventivní kontrola stavu BOZP a PO 

 • Identifikace rizik, Kategorizace rizik (prací) 
 • Vypracování dokumentace BOZP (směrnice k zajištění bezpečnosti práce a navazující dokumentace, traumatologický plán, směrnice pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, atd.) 
 • Začlenění provozované činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí 
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (Požární poplachová směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, atd.) 
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (včetně tématického plánu a časového rozvrhu) 
 • Požární řád (dle počtu činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím) 
 • Poradenství a konzultace, preventivní požární prohlídka  

Bezpečnost technických zařízení, revize, opravy a údržba  

 • Odborné prohlídky, revize a revizní zkoušky elektrických zařízení do a nad 1000 V a to v prostorách bez a s nebezpečím výbuchu 
 • Údržba, opravy a preventivní prohlídky elektrických zařízení a el.instalací  

Odborné posouzení - Audit  

 • Nabízíme zhodnocení plnění úkolů BOZP a PO v porovnání s požadavky právních a ostatních předpisů. Výstupem auditu je nejen zpráva o úrovni stávajícího zajištění, nedostatcích a navržených opatřeních, ale i návrh optimálního systému plnění úkolů BOZP a PO. 
 • Tímto je částečně splněn i požadavek smyslu § 108 odst. 5) Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Audit je zaměřen zejména na:  

 • dokumentaci 
 • školení a vzdělávání 
 • zajištění prevence rizik 
 • zajištění požární bezpečnosti 
 • osobní ochranné prostředky 
 • systém údržby technických zařízení a pracovních prostředků 
 • způsob zajištění preventivní péče zaměstnanců 
 • řešení pracovních úrazů 
 • posouzení stavu pracovišť 
 • koordinaci činností s jinými subjekty 
 • školení BOZP - Externí spolupráce+

Více naleznete na www.gnelektroservis.cz

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz