Často kladené otázky

Je hromosvod povinný?

Každý stavebník musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která uvádí, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních, u kterých by mohl blesk způsobit:

 • ohrožení života nebo zdraví osob
 • přenesení požáru na sousední stavby, které musí být před bleskem chráněny
 • ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí

Pro stavby uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot (tzv. analýza rizik) pro definování nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

Revize hromosvodu - termíny

Systém ochrany před bleskem, zkráceně hromosvod, je elektrické zařízení a jako u jiného elektrického zařízení je nutné provádět pravidelné kontroly a revize. Revize hromosvodů se provádějí dle normy platné v době vzniku hromosvodu. 

Starší budovy se revidují dle, dnes již neplatné, normy 34 1390, lhůty pravidelných revizí jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Revize(roky)

Objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru

Objekty konstruované ze stavebních hmot těžce hořlavých, středně hořlavých nebo lehce hořlavých

2

ostatní

5

Od 1. listopadu 2006 platí nová norma ČSN 62 305 a všechny budovy postavené po 1.2.2009 již musí být řešeny dle nové normy ČSN 62 305. Termíny revizí jsou v tomto případě stanoveny zařazením objektu do bezpečnostní třídy objektu, tzn. hladiny ochrany (LPS) objektu. 

Hladina Ochrany

Vizuální kontrola

Úplná revize

Kritické systémy úplná revize

I a II

1 rok

2 roky

1 rok

III a IV

1 rok

4 roky

1 rok

V případě, že hrozí nebezpečí poškození hromosvodů vlivem mechanických nebo chemických vlivů, může revizní technik zvážit zkrácení lhůty pravidelné revize. 

Třídy LPS

Zařazení objektu do příslušné třídy LPS stanovuje revizní technik nebo odborná montážní firma na základě výpočtu, který je ovlivněn mnoha faktory: např.  okolí budovy, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, typ okolní zeminy a další.

V následující tabulce je uveden příklad zařazení budov do jednotlivých LPS

TŘÍDA LPS

PŘÍKLAD ZAŘAZENÝCH OBJEKTŮ

LPS I

Budovy s prostředím výbuchu

Provozovny s chemickou výrobou plynárny

banky

LPS II

Supermarkety

Muzea

Rodinné domy s nadstandardní výbavou

Školy a školky

LPS III

Rodinné domy

administrativní budovy

obytné budovy

LPS IV

Budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů

Sklady

Zemědělské stavby

Kolik svodů musí být na domě?

Počet svodů na objektu je závislý na třídě LPS, do které je objekt zařazen a na velikosti délky střešních hran budovy. Obvod stavby se podělí obvyklou vzdáleností mezi svody (v tabulce dle LPS) a výsledný počet svodů se rovnoměrně rozdělí po obvodu stavby s toleranci ± 20 %. Svody by měly být umístěny přednostně na rohu budovy.

TŘÍDA LPS

VZDÁLENOSTI SVODŮ (m)

LPS I

10

LPS II

10

LPS III

15

LPS IV

20

Jaké dokumenty musím předložit k revizi hromosvodu

U každé revize, výchozí, pravidelné i mimořádné, je potřeba doložit technickou zprávu a projektovou dokumentaci skučeného provedení, která zahrnuje jak hromosvodní soustavu, tak uzemnění. Dále je potřeba předložit ocenění a výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 Ochrana před bles­kem – Část 2, tzv. analýzu rizik. Na základě výpočtu analýzy rizik je objekt zařazen do příslušné třídy ochrany před bleskem, a tím je definováno, jak je ochrana před bleskem realizována.

Revize hromosvodu - postup

Revize by měly být provedeny:

 • během stavby – revize uloženého zemniče
 • po instalaci hromosvodu
 • v pravidelných intervalech stanovených normou
 • po změnách, opravách, po úderu blesku.

Během revize je nutno kontrolovat

 • zhoršení a korozi součástí jímací soustavy, vodičů a spojů
 • korozi zemničů
 • hodnotu zemního odporu uzemňovací soustavy
 • stav spojů, ekvipotenciální pospojování a uchycení

Každá revize by měla zahromovat dva základní úkony: prohlídku a měření zemního odporu.

Prohlídka zahrnuje kontrolu, zda:

 • je jímací soustava na střeše navržena tak, aby bylo kryto každé místo střechy, především však rohy a hrany střechy
 • je jímací vedení uloženo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů střechy
 • je objekt vybaven dostatečným počtem svodů, zda jsou svody instalovány přímo svisle a zda je vytvořeno co nejkratší spojení jímací soustavy se zemí. Na svodu by mělo být co nejméně instalovaných smyček
 • je na každém připojení svodu k uzemňovací soustavě umístěna zkušební svorka, svorka nesmí být opatřena nátěrem a musí být chráněna proti korozi
 • jsou vodiče pod zkušební svorkou v dobrém stavu. Je dobrým zvykem při každé revizi zkušební svorky vyměnit za nové, vodiče svodu a zemniče v místech spojení řádně ošetřit. 

Kdo může provádět montáž hromosvodu

Montáž hromosvodu v žádném případě neprovádějte svépomoci. Hromosvod patří mezi vyhrazená elektrická zařízení, jejichž montáž, revize, opravy a údržbu může provádět pouze právnická nebo fyzická osoba, která vlastní platné oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky (TIČR). Toto oprávnění je podmínkou pro získání živnostenského listu.

Materiály používané na hromosvod a jejich životnost

materiál

výhody

nevýhody

životnost

Žárově zinkovaná ocel

Klasický materiál

Dostupnost

Nízká cena

Korozní odolnost

Váha

Tuhost materiálu

Velká pružná deformace

Náročnost vyrovnání a tvarování

Menší vodivost větší ohřev při svodu bleskového proudu

Citlivost na oděry

Po čase nutno natřít

20 – 40 let

Nerezová ocel

V2A nebo A4V

Chemicky odolná i v agresivním prostředí

Korozní stálost

Bez údržby

Ještě tužší než žárová pozinkovaná ocel

Nejmenší vodivost

Nejvíce se ohřívá

50 let

Měď

Velká vodivost

Snadné zpracování

Vhodné do velmi korozivního prostředí

Minimální ohřátí při průchodu bleskového proudu

Bez údržby

Elektrochemická reakce s jinými kovy

50 let

 

Slitina hliníku

(AlMgSi)

 

 

 

 

Po mědi nejvyšší vodivost

Lehký

Snadno zpracovatelný

V běžném prostředí korozně odolný

Bez údržby

Tepelná roztažnost

Min 50 let

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz