Povinností každého stavebníka je respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která uvádí, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních, u kterých by mohl blesk způsobit § 36, 268/2009 Sb.):

  • ohrožení života nebo zdraví osob
  • přenesení požáru na sousední stavby, které musí být před bleskem chráněny
  • ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší      nebo vyčnívá-li nad okolí

Pro stavby uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot (tzv. analýza rizik) pro definování vhodných ochranných opatření stavby.

Je hromosvod povinný?