Systém vnější ochrany před bleskem (hromosvod), je elektrické vyhrazené technické zařízení, které podléhá periodickým revizím a kontrolám.
Termín provedení následné periodické revize by měl být uveden v každé revizní zprávě.

Revize hromosvodu - termíny